Kategoria: Najlepsze w pracy

Wielu twierdzi, że przez ostatnie lata dużo się zmieniło w kwestii zatrudnienia. Bowiem zmieniono przepisy dotycząca zatrudniania pracowników na umowę zlecenie i umowę o pracę. Nowe regulacje mają dotyczą okresu przechowywania akt, wypłaty wynagrodzenia oraz systemu emerytalnego PPK. Praktycznie co roku dochodzi do zmian niektórych regulacji w prawie pracy.

Kodeks pracy się zmienia

Zmiany polegają też przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń. Kwotą wolną od potrąceń jest aktualnie kwota pensji w wysokości minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu po odliczeniu składek na ubezpieczenia, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.

Jedna z zaproponowanych modyfikacji ma dotyczyć urlopów. Obecnie długość urlopu zależy od stażu pracy. Według propozycji staż nie miałby znaczenia. Wszystkim pracownikom pełnoetatowym (zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę) przysługiwałoby co roku 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego.

Firma ze zmianami

Jedną z ważniejszych zmian jest ulga uzależniona od niskiego przychodu. Bowiem z ulgi przedsiębiorca korzystać będzie mógł jedynie przez 3 lata, zakładając, że jego przychód nadal pozostanie na poziomie nie wyższym niż 63 tys. zł. Potem przez 2 lata będzie musiał płacić pełny ZUS wyliczany w standardowy sposób, by po tych 2 latach znów móc wrócić do ulgowej składki liczonej od przychodu.

Nadchodzą też inne modyfikacje kodeksu pracy:

  • obowiązek pracodawcy do uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
  • konieczność wykorzystania urlopu w danym roku, maksymalnie do końca marca kolejnego roku,
  • możliwość rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pracownicy w ciąży,
  • zmiana zakazu zrzeczenia się przez pracowników prawa do wynagrodzenia, poprzez wprowadzenie limitu, powyżej którego będzie ono możliwe.

Poniżej prezentujemy wiadomości i felietony na temat pracy i firmy: