Regulamin strony JakieNajlepsze.pl

REGULAMIN SERWISU JakieNajlepsze.pl
Właściciel niniejszego serwisu (bloga) i jednocześnie administrator danych osobowych użytkowników tego serwisu informuje, że ewentualne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub inne działania właściciela strony z użyciem tych danych, wymaga od użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych, a w przypadku braku takiej zdolności stosowną zgodę winni wyrazić opiekunowie ustawowi użytkownika pisząc na adres jakienajlepsze@gmail.com lub w analogiczny sposób zaakceptować uprzednio taką zgodę wyrażoną przez użytkownika ograniczonego w zdolności do czynności prawnych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania z portalu zarówno za pośrednictwem stron internetowych o adresach jak wyżej, jak i Aplikacji mobilnych.

Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych serwisów prezentowane są przez Operatora na stronach umożliwiających korzystanie z tych serwisów
Korzystając z serwisu odbiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
Serwis (blog) – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet lub za pośrednictwem odpowiednich Aplikacji mobilnych, będącą serwisem informacyjno-użytkowym;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane na blogu;
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do tego portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej;
Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;
Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w tzw. pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
Klient – osoba będąca klientem Operatora GSM, korzystająca z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Integratora, poprzez rejestrację w Serwisie SMS;
Operator GSM – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81, Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10A, Spółka P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa;
Serwis SMS – oznacza funkcjonalność oferowaną Klientom przez Integratora we współpracy z Operatorem, umożliwiającą korzystanie z Serwisu poprzez wysłanie SMS Premium pod numer telefonu wskazany w dalszych postanowieniach Zasad Ogólnych. Dostawcą usług opłacanych SMSem jest Operator;
Ustawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Aplikacja mobilna – jedna z aplikacji mobilnych wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu dostępna do pobrania na wybranych przez Operatora platformach służących do pobierania aplikacji i umożliwiająca korzystanie z określonego Serwisu z uwzględnieniem różnic wskazanych w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników wymienionych platform. Funkcjonalności Aplikacji mobilnej mogą różnic się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej. Z przyczyn technicznych starsze wersje Aplikacji mogą nie współpracować w sposób należyty z Serwisem lub całkowicie uniemożliwiać korzystanie z Serwisu. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin korzystania z Aplikacji mobilnej. Operator może umożliwić zakup dodatkowych opcji lub funkcjonalności w ramach Aplikacji; zakup taki odbywa się za pośrednictwem platformy służącej do pobierania aplikacji przez jej użytkowników i podlega postanowieniom odpowiedniego regulaminu owej platformy. Informacje, jakie stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30maja 2014r. (Dz. U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827) Operator zobowiązany jest udzielić konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz który skorzystał z oferty Operatora na pobranie i korzystanie z aplikacji mobilnej stanowią załącznik nr 3A i 3B do niniejszego Regulaminu.
Prawo cytatu – określenie służące do określenia zapożyczenia treści chronionych prawem autorskim w zmienionej formie. Treści na tej Stronie są tworzone na podstawie artykułów dostępnych bezpłatnie w internecie. Dotyczą one finansów (emerytury, ZUS, pożyczki, firma, Urząd Skarbowy)

Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.
W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi dostęp do korzystanie z tej strony (serwisu).
Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub zamieszczanie opinii pod postami dostępnymi w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera Regulamin.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów.
Wskazane minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Operatora są następujące: komputer PC procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową; minimalne wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane zostały w opisie Aplikacji zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej.
Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.

Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby postronne lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie go z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
Operator może udostępniać na wybranych Serwisach pewne treści, które do pełnego dostępu wymagać będą od Użytkownika Płatności SMS. Okres dostępu do treści wskazany jest w procesie wykupu tego dostępu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 poniżej i dotyczy dostępu tylko na urządzeniu, na którym dokonano aktywacji, ponownie z zastrzeżeniem ust.13 poniżej.
Kod otrzymany przy Płatności SMS należy zachować w celu ewentualnej reklamacji lub pomocy dotyczącej aktywowanego tym kodem dostępu do treści.

Operator zaznacza, że usunięcie plików cookies po wpisaniu kodu otrzymanego SMS zgodnie z treścią ust.11 powyżej z urządzenia, na którym kod ten wpisano spowoduje, że dostęp do treści zostanie utracony, nadto zaś że dostęp udzielany jest tylko na urządzeniu, na którym dokonano aktywacji dostępu do treści. Sytuacja opisana w zdaniu poprzednim nie występuje, jeśli Płatności SMS zgodnie z treścią ust. 11 powyżej dokonuje Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu, albo przy okazji Płatności SMS doszło do zalogowania albo zarejestrowania konta Użytkownika.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
Użytkownicy nie mogą dokonać rejestracji w serwisie, ale są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów ewentualnego zastępstwa procesowego.
Jeżeli dostęp do określonych treści lub części Serwisu został oznaczony jako płatny, Użytkownik uzyskuje dostęp do takich Treści płatnych poprzez zawarcie stosownej umowy z operatorem systemu „Piano” lub na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu JakieNajlepsze.pl, z powiadomieniem o treści zmian. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu (08.01.2019).

Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem jakienajlepsze@gmail.com.
Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres: jakienajlepsze@gmail.com.
Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.

Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu.