Jaka umowa o pracę najlepsza? (zleceniem, dzieło, kontrakt)

Jak w oficjalnym dokumencie podaje ZUS osoba, która przyjmuje zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla osoby, która daje owo zlecenie. Praca w oparciu o taką umowę obwarowana jest składkami ZUS. Poniżej o tym, jakie składki są obowiązkowe i kiedy.

Umowa zlecenie, a składki ZUS

✅ W takim razie osoba, która przyjmuje, wspomniana powyżej, zleconą pracę to Zleceniobiorca jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych:

  • emerytalnym,
  • rentowymi,
  • wypadkowym.
Ważna uwaga: Obowiązek ubezpieczenia jest od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Zgłoszenie pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powinno zostać złożone przez płatnika w ustawowym terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia.

Ubezpieczenie chorobowe przy umowie zlecenie

Zleceniobiorca jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym dany wniosek został złożony. Z kolei, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy ustanie:

  • od dnia wskazanego we wniosku o wykluczenie z tego ubezpieczenia (nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony),
  • od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, czyli od dnia ustania tytułu do podlegania przez zleceniobiorcę ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy nie trzeba płacić składek przy umowie zlecenie?

Jak podaje SerwisKadrowego.pl Zleceniobiorca jest objęty obowiązkowymi ubezpieczaniami społecznymi (emerytalne, rentowe i wypadkowe) w sytuacji, gdy z innej pracy osiąga w danym miesiącu przychód (podlegający składkom) w kwocie MNIEJSZEJ niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

umowa zlecenie składki zus
Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy zlecenie, składki ZUS potrącane są w różny sposób, w zależności od tego, jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada zleceniobiorca.

Oznacza to, że nie zawsze trzeba odprowadzać składki przy umowie zlecenie. Bowiem, wykonawca danego zlecenia, mający jednocześnie dwie lub więcej umów zlecenie, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z każdej z umów, ale tylko do czasu, aż łączna podstawa wymiaru składek osiągnie poziom płacy minimalnej ustalonej na dany rok.

Gdy suma podstaw składek społecznych w miesiącu osiągnie poziom płacy minimalnej, zleceniobiorca (pracownik) z kolejnych tytułów ubezpieczeniowych (kolejnych prac) ma opłacaną obowiązkowo tylko składkę zdrowotną. 

Ważna uwaga: Co istotne, umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, pod względem składkowym powinny być rozliczane jak umowy o pracę.

Podsumowując, jak podaje Infor.pl, w 2019 roku, zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym ze swojej umowy zlecenie pod warunkiem, że z innych prac (w oparciu o podobną umowę) osiągnie w danym miesiącu podstawę składek na ubezpieczenie w wysokości co najmniej 2250 zł.

Czasami można opłacać nieobowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne

Odnosząc się do powyższego zwolnienia ze składek po osiągnięciu ich minimalnego progu, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z kilku umów zlecenia jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tej umowy, którą rozpoczęła realizować wcześniej.

Wówczas może dobrowolnie zostać objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiej umowy, ale z istotnym zastrzeżeniem, że z umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzeni.

Jak wygląda wyliczanie składek ZUS:

Wyliczenie składek pracownika przy wynagrodzeniu od kwoty 2250 zł brutto (opłaca składkę wypadkową 1,67%) na podstawie ZUS.pl i SerwisKadrowego.pl:

emerytalne pracownik: 2250,00 zł x 9,76 % = 219,60 zł pracodawca: 2250,00 zł x 9,76 % = 219,60 zł
rentowe pracownik: 2250,00 zł x 1,5 % = 33,75 zł pracodawca: 2250 zł x 6,50 % = 146,25 zł
chorobowe pracownik: 2250,00 zł x 2,45 % = 55,13 zł
zdrowotne pracownik: 1941,52 zł x 9 % = 174,74 zł
wypadkowe pracodawca: 2250 zł x 1,67 % = 37,58 zł
FP pracodawca: 2250 zł x 2,45 % = 55,13 zł
FGŚP pracodawca: 2250 zł x 0,10 % = 2,25 zł

Umowa zlecenia z własnym pracodawcą

Jeżeli pracodawca (Zleceniodawca) w oparciu o umowę zlecenie podpisze z własnym pracownikiem, to Zleceniobiorca podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom, bez znaczenia, czy i jaki inny tytuł do ubezpieczeń posiada. Wyjątkiem są tu pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim, dla których ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Z kolei, jeżeli pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a jego umowa nie została podpisana z własnym pracodawcą, podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom wypadkowemu i zdrowotnemu oraz obowiązkowo opłacane są za niego składki na FP i FGŚP. Z kolei ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Wspomniane Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dotyczące zleceniobiorców, przy zarobkach 2250 zł brutto wynoszą około 58 zł.

Co to jest ZUS RCA przy zleceniach?

ZUS RCA to imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Służy do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń za pracowników. W raporcie miesięcznym pracodawca podaje należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat (za cały miesiąc).

Warto zaznaczyć, że gdy nie zatrudnia się pracowników i prowadzi jednoosobową działalność, wówczas nie składa się imiennych raportów. Składa się jedynie deklarację rozliczeniową ZUS DRA.