Najlepsze umowy i prace dla emeryta ze składkami ZUS

Wielu emerytów i rencistów zastanawia się, jakie składki muszą odprowadzać przy umowie zlecenie, gdyż kilka źródeł w internecie podaje nieco sprzeczne informacje. Łączenie pracy i emerytury, to dosyć powszechna praktyka i w 2020 roku niewiele się zmienia w sprawach zatrudniania emerytów. Poniżej o tym, jaka forma zatrudnienia jest najlepsza dla emeryta (i nie tylko).
Emeryt na umowie zlecenie, jakie składki?

Niestety tzw. umowy zlecenie są bardzo popularne w naszym kraju, stąd wiele osób zastanawia się, jak wygląda kwestia odprowadzania składek. Bazując na dwóch źródłach PoradnikPrzedsiebiorcy.pl i rp.pl, senior mający ustalone prawo do emerytury lub renty, wykonujący umowę zlecenie, obowiązkowo opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Warto wiedzieć, że składki na ubezpieczenie społeczne, składają się z ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Wielu ekonomistów uważam ze emerytowi, który ma niskie świadczenie, to Państwo powinno finansować wszystkie składki, ale rzeczywistość nie jest tak kolorowa. Bo tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i nie trzeba go opłacać. Okazuje się bowiem, że emeryt na umowie zlecenie ma podobne obowiązki, jak każdy inny pracownik.

Podsumowując, jeśli emeryt lub rencista chce pracować, to pracodawca wraz z pracownikiem muszą odprowadzić składki, które wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne 19,52 proc. kwoty (finansuje w równych częściach zleceniodawca i zleceniobiorca – po 9,76 proc.),
 • na ubezpieczenia rentowe 8 proc. (1,5 proc. finansuje zleceniobiorca, a 6,5 proc. zleceniodawca),
 • na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45 proc. (finansuje w całości zleceniobiorca, o ile przystąpi do tego ubezpieczenia),
 • na ubezpieczenie wypadkowe wysokość składki jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,40 proc. do 3,60 proc.(składkę finansuje w całości zleceniodawca),
 • na ubezpieczenie zdrowotne 9 proc. (składkę finansuje w całości zleceniobiorca).
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych = 0,1 proc (płaci pracodawca mężczyźni do 60 roku życia, kobiety do 55 roku życia).

Nie trzeba opłacać: ubezpieczenia chorobowego. Zatem, zatrudnienie emeryta lub rencisty na umowę zlecenie, co do kwestii składek ZUS jest elastyczniejsze, niż na umowę o pracę. Jeżeli umowa zlecenia jest jedyną formą zatrudnienia dla takiej osoby, wówczas podlega ona obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na szczęście, ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny.

Kiedy mniej składek dla emeryta?

Od umów-zleceń zawieranych z emerytami – zatrudnionymi jednocześnie na podstawie umowy o pracę – potrąca się jedynie składkę zdrowotną. Czyli jeśli senior pracuje, gdzieś jeszcze w oparciu o umowę, to na zleceniu zapłaci tylko jedną składkę.

Uwaga: Jeśli emeryt lub rencista posiada więcej umów zleceń, wszystkie one podlegają ubezpieczeniom społecznym, do momentu gdy suma wszystkich tytułów do ubezpieczeń nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia (od 2019 roku płaca minimalna brutto wynosi 2250 zł brutto (ok. 1634 zł. netto).

Jaka umowa będzie najlepsza?

Oczywiście, że najlepszą formą zatrudnienia jest “umowa o pracę” i nie chodzi tu tylko o seniorów. Jest wiele powodów, dla których taka umowa uznawana jest za najlepszą. Przykładowo na umowie o pracę:

 • pracownik ma prawo skorzystać z uprawnień, jakie mu przysługują na podstawie przepisów kodeksu pracy (np. urlop);
 • pracodawca jest zobligowany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
 • prawna ochrona przed rozwiązaniem umowy;
 • gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile emeryt może dorobić?

Jak podają wspomniane źródła emerytura lub renta ulega zmniejszeniu po przekroczeniu 70% przeciętnej pensji. Świadczenie zostaje zawieszone, gdy miesięczny przychód jest wyższy niż 130% średniej krajowej.
Podstawą zawieszenia lub zmniejszenia danej emerytury lub renty jest przede wszystkim przepis sformułowany w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Określają to również przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I tak art. 104 ust. 7 ustawy mówi o okolicznościach zawieszenia świadczenia renty lub emerytury przez ZUS. Natomiast art. 104 ust. 8 ustawy określa, jaki procent „przeciętnego wynagrodzenia” musi osiągnąć dodatkowy dochód emeryta lub rencisty, żeby ZUS zmniejszył świadczenie.

Limity “dorabiania” zmieniają się, ale ostatnio (od 1.12.2018) wyglądały następująco:

 1. Kwota, od której następuje zmniejszenie świadczenia – 3206,20 zł.
 2. Kwota, od której następuje zawieszenie świadczenia – 5954,30 zł.

Emerytura i zlecenie mogą być ryzykowne

Ryzykowny jest zbieg tytułów do ubezpieczeń, bo jak już wspomnieliśmy przy ustalaniu tytułów do ubezpieczenia nie uwzględnia się przychodu z tytułu renty lub emerytury. Zaś brane są pod uwagę jedynie przychody z tytułu umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług.

Warto zaznaczyć, że emeryt może zgłosić do ubezpieczeń społecznych również te umowy zlecenie, które nie stanowią obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia. Więc, to po stronie płatnika leży odpowiedzialność za odprowadzenie składek od umowy. W związku z czym pracodawca musi być pewny, że zleceniobiorca uzyskuje wynagrodzenie minimalne i dzięki temu może zostać zwolniony z oskładkowania umowy zlecenie. Więc, samo oświadczenie zleceniobiorcy może nie być wystarczające, zleceniodawca może wymagać udowodnienia innymi dokumentami faktu otrzymywania przychodu w wysokości minimum 2000 zł.

Co warto wiedzieć o składkach na 2019 rok?

Pomorska.pl zauważa, że wysokość procentowa składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń w przypadku umowy zlecenie jest identyczna jak przy umowie o pracę.

W przypadku podpisania umowy, emeryta lub rencistę trzeba zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA w terminie 7 dni od momentu zatrudnienia.

Umowa zlecenie z emerytem się opłaca!

Jak podaje infor.pl, w niektórych przypadkach zatrudnienie zleceniobiorcy-emeryta może okazać się dla firmy korzystne. Jeżeli ten sam emeryt oprócz wykonywania zlecenia jest zatrudniony w ramach stosunku pracy (u kogoś innego). W takiej sytuacji ze zlecenia obowiązkowa będzie dla niego tylko składka zdrowotna. Więc, aby umowa była wyłączona z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne senior musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego płatnika niż ten, z którym zawiera zlecenie.

najlepsza kawa

najlepsze slodycze

najlepsze pierogi

Zobacz także:
Najlepsze testy osobowości
Najlepsze słodycze

Co najlepsze dla emeryta?

Bez wątpienia dla emeryta, najlepiej pozostać w domu i cieszyć się spokojem. Ale tak, to tylko w “krajach rozwiniętych” i polski emeryt musi dorabiać. Ostatniego czasu pojawia się coraz więcej ofert o pracy skierowanych do seniorów i warto obserwować ogłoszenia na portalach: Pracuj.pl i Olx.pl. Ponadto pośrednicy pracy za granicą zachęcają do podjęcia pracy okresowej, co pozwala na dorobienie sobie podczas krótkich kontraktów.